Regenerace aktivního uhlí

Obecné informace

Nabízíme Vám možnost regenerace aktivního uhlí ze sorpčních filtrů na vlastním zařízení, tj. provedeme odstranění kontaminantu (těkavých organických látek) z použité náplně. Odpadne Vám placení „překupníků“ a v případě jakéhokoliv problému, reklamace, nebo pochybností o kvalitě služby jednáte přímo s námi. Rádi Vám vysvětlíme vyjímečnost naší technologie, ale Vás jistě zajímají dobré ceny při vysoké kvalitě regenerace i ostatních služeb. Uhlí můžete dodat k regeneraci ve vhodných obalech, jak volně sypané (velkoobjemové vaky, plechové sudy), tak přímo i ve filtračních patronách. V případě potřeby pro Vás běžně řešíme likvidaci opotřebované náplně a zajištění nového aktivního uhlí (kvalita a granulace dle požadavku). Zajistíme pro Vás komplexní službu, tj. možnost dopravy uhlí k regeneračnímu zařízení a následně zpět, v případě filtračních patron i jejich naplnění a setřesení pro správnou funkci.
Zaručíme vrácení Vašeho uhlí - technologie umožňuje sledovat jednotlivé vsázky a odlišit uhlí jednotlivých zákazníků.
V případě, že vlastníte kvalitní aktivní uhlí a dbáte na jeho správný provoz nebude tato činnost zbytečná a Vaše starost se Vám vyplatí.

Základní technické informace

Regeneraci aktivního uhlí (dále jen AU) ze sorpčních filtrů provádíme pomocí vylepšené metody termické desorpce na vlastním zařízení, které bylo v minulých letech vyvinuto v Ústavu chemických procesů Akademie věd ČR v Suchdole a námi dále vylepšeno a upraveno k praktickému provozu. Regenerace je prováděna přehřátou parou při teplotách 300°C – 350°C s následnou kondenzací a oddělením vody a desorbátu. Uvedené teploty odpovídají teplotám jedné z fází reaktivace (fáze vynášení těkavých org. látek). Následně však nedochází k dalšímu nárůstu teploty a po vynesení kontaminantu je provedena jeho kondenzace. To znamená, že zde neproběhne pyrolýza ani spalování, takže nehrozí žádné vyhoření ani opal AU a poměrné zastoupení velikosti  pórů v aktivním uhlí zůstává zachováno.
Podle dosavadních zkušeností zůstává sorpční kapacita takto regenerovaného AU stejná jako sorpční kapacita nového AU i po desítkách cyklů regenerace. Je nutno brát však zřetel na zanesení mechanickými nečistotami z předchozího používání (pigmenty – špatná předfiltrace, pyrolýzní uhlík - předchozí reaktivace) Našim zákazníkům garantujeme maximální zbytkovou koncentraci těkavých organických látek s normálním bodem varu do 140°C (chlorované eteny, BTX) v regenerovaném AU do 0,5 % hmotnostních. Obvyklá zbytková koncentrace pro perchloretylén je mezi 0,005 – 0,05 % hmotnostních a pro výše vroucí těkavé organické látky s normálním bodem varu 180 – 220°C je hodnota v rozmezí 0,05 – 0,1 % hmotnostních. Technologie nám umožňuje po ukončení regenerace dodávky AU vystavit doklad s informací o množství desorbátu z jednotlivých šarží, ve kterých byla dodávka zpracována.