Scroll to top
cs

Zpracování osobních údajů pro marketing

Ochrana osobních údajů

Podmínky zpracování osobních údajů

Tyto podmínky se zpracováním osobních údajů (dále jen Podmínky) popisují způsob, jakým společnost METLA s.r.o., se sídlem Unhošťská 2019, 272 01 Kladno, IČO: 61680419, zapsaná v Obchodním rejstříku Městský soud v Praze, pod spisovou značkou C 35849, (dále pouze Společnost nebo my) zpracovává Vaše osobní údaje za účelem poskytování našich služeb, spočívajících v prodeji a distribuci doplňků zboží (dále jen Služby) na webové stránce www.metla.cz (dále jen Webstránka).

JAKÉ INFORMACE SBÍRÁME? A ZA JAKÝM ÚČELEM?

Sbíráme o Vás následující osobní údaje (dále jen Osobní údaje) v závislosti na tom jakým způsobem a v jakém rozsahu využíváte naši Webstránku a/nebo Služby:

A. Informace nezbytné pro registraci a přístup k Webstránce Za účelem registrace na naší Webstránce a následnému přihlašování se do naší Webstránky a přístupu k našim personalizovaným službám na Webstránce zpracováváme následující osobní údaje: (i) Vaše jméno, (ii) příjmení a (iii) e-mail. Zpracování těchto údajů je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste Vy a my. Právním základem pro zpracování těchto informací je čl. 6 odst. 1 písm. (b) GDPR.

B. Informace nezbytné pro poskytování Služeb

Za účelem poskytování našich Služeb (tedy [dodání Vámi objednaného zboží / poskytnutí Vámi zakoupené služby]) zpracováváme následující osobní údaje: (i) Vaše jméno, (ii) příjmení, (iii) adresu, (iv) e-mail, (v) telefonní číslo a (vi) informace o Vaší platební kartě (zejména číslo karty, datum expirace a CVV kód) . Zpracování těchto údajů je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste Vy a my. Právním základem pro zpracování těchto informací je čl. 6 odst. 1 písm. (b) GDPR.

C. Informace získavané pro marketingové účely

Za účelem odebírání našich novinek a/nebo letáků, informací o slevách, aktualizacích, vylepšeních a nabídkách a jiných marketingových materiálů ve formě e-mailů, SMS zpráv nebo poštovních zásilek a/nebo notifikací zpracováváme Vaše: (i) jméno, (ii) příjmení, (iii) e-mail, (iv) telefonní číslo a (v) adresu. Tyto osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho výslovného souhlasu. Právním základem pro zpracování těchto informací je čl. 6 odst. 1 písm. (a) GDPR.

Pokud se rozhodnete, že nemáte zájem více dostávat takové zprávy, máte právo svůj souhlas odvolat kliknutím na hypertextový odkaz přímo v e-mailové komunikaci a/nebo dostupný zde:https://www.metla.cz/index.php?route=account/login. Odvolání souhlasu může mít za následek, že nebudete dostávat oznámení o slevách, aktualizacích, vylepšeních a nabídkách. Není možné odvolat souhlas k obdržení e-mailů obsahujících oznámení souvisejících s poskytováním Služeb.

D. Informace získané při Vašem používání naší Webstránky

Za účelem neustálého zkvalitňování našich Služeb, rozvoje Vašeho uživatelského zážitku při používání naší Webstránky zpracováváme informace týkající se: (i) Vašeho počítače, (ii) návštěv nebo používání naší Webstránky a/nebo našich Služeb (včetně Vaší IP adresy, geografické polohy, typu a verze Vašeho prohlížeče/ operačního systému, zdrojových odkazů, délky návštěvy prohlížených stránkách a pohybech na našich Webových stránkách nebo jakékoliv podobné informace, které Společnost může získat přímo nebo nepřímo od poskytovatelů třetích stran), (iii) generované při Vašem používání naší Webstránky a/nebo Služeb nebo které jsou generovány v průběhu využívání našich Služeb (včetně časového rozvrhu, frekvence a vzorce používání Webstránky).

Tyto osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho výslovného souhlasu. Právním základem pro zpracování těchto informací je čl. 6 odst. 1 písm. (a) GDPR.

E. Informace získané při zanechání Vašeho komentáře / hodnocení

Za účelem zanechání hodnocení nebo zveřejnění komentáře na naší Webstránce budeme zpracovávat osobní údaje, které spolu s hodnocením/komentářem zanecháte na naší Webstránce budeme zpracovávat Vaše: (i) jméno, (ii) příjmení, (iii) alias, který si k zanechání komentáře/ hodnocení určíte a (iv) jakékoli další údaje, které se rozhodnete v hodnocení/komentáři uvést. Tyto osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho výslovného souhlasu. Právním základem pro zpracování těchto informací je čl. 6 odst. 1 písm. (a) GDPR.

F. Informace získané při komunikaci s námi

Za účelem komunikace s námi z jakéhokoli důvodu (například podpora při používání Webstránky/ využívání Služeb, reklamace, řešení jakýchkoliv problémů atd.) budeme zpracovávat následující osobní údaje: (i) Vaše jméno, (ii) příjmení, (iii) adresu, (iv) e-mail, (v) telefonní číslo, (vi) komunikační obsah, (vii) metadata spojená s komunikací a (viii) ) jakékoli další nezbytné údaje, které se rozhodnete v komunikaci uvést. Zpracování těchto údajů je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste Vy a my. Právním základem pro zpracování těchto informací je čl. 6 odst. 1 písm. (b) GDPR.

NA ZÁKLADĚ ČEHO MŮŽEME JEŠTĚ ZPRACOVÁVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Kromě jak je uvedeno výše, máme právo zpracovávat Vaše Osobní údaje za účelem splnění si našich zákonných povinností podle čl. 6 odst. 1 písm. (c) GDPR nebo na ochranu našich oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. (f) GDPR, například z důvodu prevence proti podvodům, bezpečnosti sítí a informací a přímého marketingu. Vaše Osobní údaje budeme zpracovávat v souladu s platnými právními předpisy a budeme Vaše Osobní údaje chránit proti zneužití a/nebo nezákonnému zveřejnění.

JAK SDÍLÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Za účelem zpřístupnění naší Webstránky a/nebo Služeb (a pokud je to vzhledem k okolnostem potřebné) máme právo Vaše Osobní údaje poskytnout (a Vy souhlasíte s takovým poskytnutím) v souladu se zásadou minimalizace jen omezenému okruhu osob a to našim zaměstnancům, subdodavatelům, úředníkům, poradcům, obchodním zástupcům, dodavatelům nebo propojeným osobám Společnosti a Poskytovatelům služeb v rozsahu, v jakém je to přiměřené a nezbytné pro dosažení účelu uvedeného v těchto Podmínkách, zejména následujícím osobám: (i) Unhošťská 2019, 272 01 Kladno, zapsaná v rejstříku Městského soudu v Praze

A

Dále, Vaše osobní údaje můžeme poskytnout: (i) v rozsahu vyžadovaném platnými právními předpisy, (ii) v souvislosti s jakýmikoli probíhajícími nebo budoucími správními řízeními nebo (iii) s cílem prokázat, uplatňovat nebo bránit naše zákonná oprávnění (včetně poskytování Vašich Osobních údajů třetím osobám za účelem předcházení podvodům a minimalizace platebních rizik).

Informace, na základě kterých nejste identifikovatelný: Máme právo poskytovat Vaše Osobní údaje, na základě kterých Vás není možné identifikovat (včetně anonymních údajů o používání naší Webstránky a/nebo Služeb, odkazy/ výstupní stránky a URL adresy, typy platformy, počet kliknutí atd.) třetím stranám, které mají o takové informace zájem, za účelem jejich pochopení způsobů využívání určitých služeb.

Vaše Osobní údaje, na jejichž základě je možná Vaše identifikace nebo lokalizace, se třetími stranami pro účely přímého marketingu nesdílíme.

Můžeme umožnit některým třetím stranám zveřejňovat na naší Webstránce reklamy a marketingové informace. Takové třetí strany používají technologii, která posílá přímo do vašeho prohlížeče nabídky nebo linky na nabídky, které se pak zobrazí jako součást prohlížené webové stránky.

V takovém případě automaticky obdrží informaci o Vaší IP adrese. Mohou využívat i jiné technologie (např. cookies, JavaScript nebo web beacons), které měří efektivitu jejich reklam a také personalizují obsah Vám zobrazovaných reklam. Takovým třetím stranám nezpřístupňujeme informace, které by jim umožnily personalizovat takto získané údaje. Prosím berte na vědomí, že pokud nás inzerent požádá o zveřejnění reklamy určité skupině zákazníků a vy budete na takovou reklamu reagovat, takový inzerent nebo reklamní server si může vyvodit, že patříte do skupiny, kterou se snaží oslovit. Účelem těchto podmínek není regulovat Váš vztah s jakoukoli třetí stranou, která využívá výše uvedené technologie. Pro více informací si prosím přečtěte podmínky zpracování osobních údajů takových inzerentů.

PŘENÁŠÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE DO TŘETÍCH ZEMÍ?

Osobní údaje, které sbíráme mohou být uloženy nebo jinak zpracovávány a přenášeny v rámci zemí, ve kterých vykonáváme naše obchodní činnosti a to za účelem dosažení účelu zpracování stanoveného v těchto Podmínkách. Za stejným účelem, mohou být Vaše údaje přenášeny mezi členskými státy Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru a zeměmi, které podle Evropské komise zaručují úroveň ochrany osobních údajů tak, jak jsou čas od času zveřejněny Úřadem na ochranu osobních údajů na jeho webovém sídle: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/přenos-do-země-zarucujucich-primeranu-uroven-ochrany

JAK DLOUHO BUDEME ZPRACOVÁVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Pokud není v platných právních předpisech stanoveno jinak, máme právo zpracovávat Vaše Osobní údaje ve formě, která umožňuje Vaši identifikaci po dobu potřebnou k dosažení účelu, pro který byly Osobní údaje poskytnuty (toto může zahrnovat dobu, po kterou navštěvujete naši Webstránku

nebo využíváte naše Služby a/nebo po celou dobu, po kterou trvá účel zpracování Osobních údajů), není-li uvedeno jinak, v následující délce:

A. Informace nezbytné pro registraci a přístup k Webstránce

Údaje nezbytné pro registraci a přístup k Webstránce budeme zpracovávat ode dne Vaší registrace na Webstránce do 30 dnů ode dne, kdy svou registraci zrušíte. Údaje budeme v této lhůtě (tedy 30 dní od zrušení registrace) zpracovávat pouze za účelem ukončení smluvního vztahu mezi námi a Vámi, který vznikl Vaší registraci na stránce, řešení případných sporů, které z tohoto titulu vznikly a ochrany jakýchkoli našich oprávněných zájmů).

B. Informace nezbytné pro poskytování Služeb

Údaje nezbytné pro poskytování Služeb budeme zpracovávat ode dne kdy jste si Službu objednali do jejího prokazatelného poskytnutí (tj. do dne kdy Vám bude zboží doručeno a bude uhrazena cena).

C. Informace získávané pro marketingové účely

Údaje získávané pro marketingové účely budeme zpracovávat ode dne kdy nám poskytnete souhlas na takové zpracování do dne (i) odvolání Vašeho souhlasu nebo (ii) zrušení registrace na Webstránce.

D. Informace získávané při Vašem používání naší Webstránky

Údaje získávané pro marketingové účely budeme zpracovávat ode dne kdy nám poskytnete souhlas na takové zpracování do dne (i) odvolání Vašeho souhlasu nebo (ii) zrušení registrace na Webstránce.

E. Informace získávané při zanechání Vašeho komentáře / hodnocení

Údaje získávané pro marketingové účely budeme zpracovávat ode dne kdy nám poskytnete souhlas na takové zpracování do dne (i) odvolání Vašeho souhlasu nebo (ii) zrušení registrace na Webstránce.

F. Informace získávané při komunikaci s námi

Údaje získávané při komunikaci s námi budeme zpracovávat ode dne jejich získání do dne, kdy nebude vybaven Váš požadavek vyplývající z e-mailové komunikace.

Máme právo zpracovávat Vaše osobní údaje i po dobu delší, než je uvedeno výše, pokud je to nutné (i) za účelem splnění našich zákonných povinností, (ii) s cílem prokázat, uplatňovat nebo bránit naše zákonná oprávnění (včetně poskytování informací třetím osobám za účelem předcházení podvodům a minimalizace platebních rizik).

JAK MŮŽETE ODVOLAT SVŮJ SOUHLAS?

Svůj Souhlas můžete odvolat kdykoli na základě vlastního rozhodnutí prostřednictvím emailového kontaktu který naleznete zde: parik@metla.cz nebo telefonického kontaktu na telefonním čísle 724 888 288

JAKÁ MÁTE PRÁVA A POVINNOSTI?

Máte právo:

Pro přístup ke svým Osobním údajům Zejména žádat informace o: (i) účelu zpracování Osobních údajů, (ii) kategoriích zpracovávaných osobních údajů, (iii) příjemcích, kterým jsou poskytovány Osobní údaje a (iv) obě uchovávání Vašich Osobních údajů.

Opravu Osobních údajů

V případě, že se dozvíte, že zpracováváme Vaše nesprávné Osobní údaje, prosím informujte nám o této skutečnosti a my takové nesprávné údaje bez zbytečného odkladu opravíme.

Výmaz Osobních údajů (Právo být zapomenut)

Vaše Osobní údaje vymažeme v případě, že: (i) Osobní údaje již nejsou potřebné k účelu, ke kterému byly získány, (ii) odvoláte Váš souhlas se zpracováním osobních údajů za podmínek uvedených v těchto Podmínkách, (iii) budete namítat zpracování Osobních údajů, (iv) jsme nabyli Vaše Osobní údaje nezákonně, (v) máme zákonnou povinnost vymazat Vaše Osobní údaje nebo (vi) Osobní údaje byly získány v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Omezení zpracování Osobních údajů

Máte právo na omezení zpracování Vašich Osobních údajů v případě, že: (i) namítáte správnost Osobních údajů a to během období umožňujícího ověřit jejich správnost, (ii) zpracování Vašich Osobních údajů je nezákonné a namítáte vymazání Osobních údajů místo omezení jejich použití, (iii) již více nepotřebujeme Vaše Osobní údaje pro účely zpracování, ale V je potřebujete k uplatnění právního nároku nebo (iv) namítáte zpracování Osobních údajů a to až do ověření, zda oprávněné důvody na naší straně převažují nad Vašimi oprávněnými zájmy.

Přenosnost Osobních údajů

Máte právo od nás získat Vaše, námi zpracovávané, Osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu za účelem přenosu těchto Osobních údajů jinému provozovateli.

Namítat zpracování Osobních údajů

Máte právo namítat zpracování Osobních údajů na základě oprávněného zájmu, marketingu, a profilování souvisejícího s přímým marketingem.

Iniciovat řízení před dozorovým orgánem Máte-li podezření, že byla porušena Vaše práva související s ochranou Vašich Osobních údajů, máte právo podat návrh na zahájení řízení před dozorčím orgánem.

VYUŽÍVÁME AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ

A PROFILOVÁNÍ? JAK TO FUNGUJE?

K poskytování našich Služeb nevyužíváme: (i) automatizované individuální rozhodování (tj. shromažďujeme Vaše Osobní údaje, které jsou následně vyhodnocovány technickými prostředky, bez jakéhokoli lidského zásahu. Následně, na základě takového vyhodnocení Vám dále poskytujeme naše Služby) a (ii) profilování (tj. zhromažďujeme a vyhodnocujeme Vaše Osobní údaje jakož i údaje o Vašem chování na naší Webstránce za účelem Vašeho zařazení do určité skupiny lidí a následnou analýzou a predikcí Vašich zájmů, dalšího chování apod.).

ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE DĚTÍ?

Ochranu soukromí Vašich dětí považujeme za zvláště důležitou. Za tímto účelem vědomě nesbíráme žádné osobní údaje osob, jejichž věk nedosáhl 16 let. Máte-li méně než 16 let, prosím

nezasílejte nám jakékoli své Osobní údaje, včetně Vašeho jména, adresy trvalého bydliště, telefonního čísla nebo e-mailové adresy. Žádná osoba mladší 16 let není oprávněna k Webstránce uvést své Osobní údaje. Pokud zjistíme, že jakýkoli Osobní údaj, který zpracováváme se týká osoby, jejíž věk nedosáhl 16 let a zároveň nám nebyl udělen souhlas zákonného zástupce takové osoby, takový Osobní údaj bez prodlení vymažeme. Máte-li podezření, že by jsme mohli zpracovávat informace od nebo o osobách mladších 16 let, prosím kontaktujte nás na parik@metla.cz nebo telefonického kontaktu na telefonním čísle 724 888 288

JAK ZPRACOVÁVÁME FINANČNÍ OPERACE?

Všechny finanční operace a transakce elektronicky provedené na naší Webstránce nebo v souvislosti s našimi Službami, budou zpracovány prostřednictvím poskytovatelů online platebních služeb Global Payments s.r.o., organizační složka, Tomášikova 48, 831 04 Bratislava. Podmínky zpracování osobních údajů takových poskytovatelů naleznete zde: https://www.globalpaymentsinc.com/cs-sk/gdpr.

Vaše Osobní údaje budeme poskytovatelem online platebních služeb pouze v takovém rozsahu, který je potřebný ke zpracování plateb, které provádíte prostřednictvím naší Webstránky, k refundaci takových plateb a řešení stížností a dotazů vztahujících se na takové platby a refundace.

JAK SPOLUPRACUJEME S WEBSTRÁNKAMI TŘETÍCH STRAN?

Na naší Webstránce jsou hypertextové odkazy a podrobnosti o webových stránkách třetích stran.

Nemáme žádnou kontrolu a neneseme žádnou odpovědnost za podmínky zpracování a postupy třetích stran v oblasti ochrany osobních údajů.

MÁTE JAKÉKOLIV DALŠÍ OTÁZKY?

Pokud budete mít zájem kontaktovat nás ve věci zpracování osobních údajů, včetně případu pokud si budete chtít uplatnit některé z práv uvedených v těchto Podmínkách, prosím kontaktujte nás e- mailem na: parik@metla.cz nebo telefonického kontaktu na telefonním čísle 724 888 288

JAK AKTUALIZUJEME NAŠE PODMÍNKY

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Vyhrazujeme si právo měnit tyto Podmínky. V případě, že Podmínky nebo procesy změníme, tyto změny uveřejníme na Webstránce, abyste vždy měli přehledem o tom, jaké informace sbíráme, jak je používáme a za jakých okolností je můžeme poskytnout třetí osobě. Je důležité, abyste pravidelně revidovali tyto Podmínky, abyste zajistili, že máte vědomost o jakýchkoliv změnách.

JAKÉ COOKIES POUŽÍVÁME?

Soubor Cookie je soubor obsahující identifikátor (řetězec písmen a čísel), který je odeslán webovým serverem do webového prohlížeče a je uložen prohlížečem na Vašem mobilním zařízení nebo počítači za účelem Vaší identifikace (většinou na základě anonymních identifikátorů). Identifikátor se pak odesílá zpět na server vždy, když prohlížeč požaduje od serveru zobrazení stránky za účelem identifikace Vaší návštěvy na určité stránce, seznamu reklam, na které jste reagovali, typ prohlížeče, který používáte a také za účelem zapamatování si údajů, které jste zadali do nebo na naší Webstránce.

Cookies používáme za účelem personalizace obsahu a reklam, které se Vám zobrazují, umožnění využívání funkcionalit sociálních médií a za účelem analýzy návštěvnosti. Informace o používání naší Webstránky poskytujeme našim partnerům z oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy, které mohou tyto údaje spojovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali z důvodu Vašeho využívání jejich služeb.

Cookies používáme, abychom se mohli přizpůsobit Vašim potřebám, abychom Vás uměli odlišit od jiných uživatelů, abychom zabránili zobrazování reklam ve Vašem prohlížeči, které pro Vás ne jsou zajímavé a abyste se nemuseli opakovaně přihlašovat do naší Webstránky.

Používáme buď „trvalé“ nebo „dočasné“ cookies: trvalé cookies budou uloženy ve Vašem internetovém prohlížeči až do dne jejich určené expirace, pokud je před tímto dnem neodstraníte; dočasné cookies, na druhé straně, expirují v momentě, kdy zavřete internetový prohlížeč.

Dále používáme také cookies třetích stran: Cookies třetích stran jsou cookies, které jsou nastaveny jinou stránkou než naší Webstránkou. Například, tlačítka sociálních médií „Líbí se mi to“ umístěných na jejich webstránce. Takové tlačítko může stáhnout cookies, které mohou být čteny provozovatelem těchto sociálních médií. Cílem těchto cookies třetích stran je většinou sbírání určitých informací za účelem výzkumu v oblasti chování, demografie a v neposlední řadě i za účelem provádění cíleného marketingu.

Cookies většinou neobsahují informace, na jejichž základě by Vás bylo možné identifikovat, ale Vaše

Osobní údaje, které uchováváme mohou být propojeny s údaji, které jsou získávány a ukládány z cookies.

Technické cookies: k tomu, aby náš internetový obchod fungoval správně (např. abyste si mohli vytvořit uživatelský profil, přihlásit se do něj a abyste mohli nakupovat zboží a služby), používáme technické cookies. Bez nich by náš internetový obchod nemohl vůbec fungovat.

Funkční cookies: abyste se nemuseli neustále přihlašovat a abyste si nemuseli pořád dokola nastavovat své preference (např. nastavení jazyka, ve kterém se vám náš internetový obchod zobrazí), pomáhají vám funkční cookies. V takovém případě je vaše heslo vždy zašifrováno.

Používání těchto cookies není nevyhnutelné, ale výrazně vám zpříjemní a usnadní návštěvu našeho internetového obchodu.

Analytické cookies: analytické cookies nám pomáhají vylepšit náš internetový obchod, z čeho ve výsledku těžíte opět vy. Analytické cookies na našem webu jsou shromažďovány skriptem společnosti Google Inc., která následně tato data anonymizuje. Po anonymizaci se již nejedná o osobní údaje, protože anonymizované cookies nelze přiřadit konkrétnímu uživateli, resp. konkrétní osobě.

My pracujeme jen s cookies v anonymizované podobě. Proto nedokážeme z cookies zjistit, jak se konkrétní uživatel na našem webu choval (jaké stránky navštívil, jaké zboží si prohlížel apod.).

Poznatky z těchto cookies používáme také pro reklamní účely, kdy vám na základě těchto údajů můžeme zobrazovat reklamu i na cizích webových stránkách, kterou ve vztahu k vám považujeme za relevantní.

Prosím berte na vědomí, že zablokování a/nebo odstranění cookies může mít negativní dopad na Vaši schopnost využívat Webstránku a/nebo Služby.